Skolas vēsture


"SKOLAS ir dārzu vietas, kur tauta iedēsta savus labākos stādiņus, lai tie izaugtu gaiši prātā, krietni sirdī, derīgi dzīvei, tautai par godu."(Kronvaldu Atis).

Rudzātu pagasts izveidots 1920. gadā, bet ir ziņas, ka pagasta teritorijā jau 1908. gadā darbojušās Būmaņu un Mālkalna 1. pakāpes pamatskolas, bet 1920. gadā - arī Eleonorviles, Steķu-Jaudzemu, Pelšu un Rusiņu 1. pakāpes pamatskolas. Visas skolas atrodas zemnieku mājās līdz 1936. gada oktobrim, kad tiek atklāta jaunuzceltā Rudzātu sešklasīgā pamatskola, kas 1944. gadā nopostīta. Pēc kara pagasta teritorijā tiek atvērtas vairākas 1. pakāpes pamatskolas zemnieku mājās – Brīslā, Eleonorvilē, Peivelišķos, Pelēčārē un Kurčankā, diemžēl sīkāku ziņu par to darbības ilgumu nav, iespējams, tās darbojušās līdz skolas atvēršanai Lūzeniekos.

1922. gadā Rēzeknes apriņķa valde izdod rīkojumu nodibināt Rudzātu pagastā 2. pakāpes pamatskolu, un 1922. gadā Aloizs Bojārs noorganizē Vidu ciemā 2. pakāpes pamatskolu, ko 1923. gadā pārvieto uz pagasta centru Rudzātiem. Vēlāk, kopš 1948. gada, skolas nosaukums ir Rudzātu septiņgadīgā skola, bet 1952. gadā skola reorganizēta par vidusskolu. Skola izvietojās vairākās ēkās pagasta centrā, bet 1955. gada 4. novembrī tiek atklāta jaunā skola Lūzeniekos, un 1956. gada jūnijā notiek pirmais šīs skolas izlaidums.Rudzātu vidusskola 1958. gadā

1981. gada 1. septembrī tiek atklāta Rudzātu vidusskolas jaunā ēka, kas uzcelta pagasta centrā Rudzātos. Skolu cēla Daugavpils vispārējās celtniecības tresta PMK brigāde V. Orupa vadībā. Skolas apkārtnes apzaļumošanā skolotāju vadībā daudz strādāja skolēni, tika veidots ābeļdārzs.

Skolas audzēkņi piedalījušies kustībā “Mēs tavi saimnieki, zeme!”, vasaras brīvlaikā palīdzot darbos saimniecībās, kurās dzīvoja – Rudzātu padomju saimniecībā un Oškalna kolhozā (1982.gadā). Tika organizētas jauno mehanizatoru veiklības braukšanas un traktormācības zinību pārbaudes sacensības (1990. gads). 1993. gadā skolas vokālais ansamblis piedalās un kļūst par konkursa “Ko tu proti?” 1. pakāpes laureātiem, bet 1997. gadā ansamblis iegūst 2. vietu Latgales novada TV konkursā “Do,re, mi”, arī vidusskolas 2.- 4. klašu koris 1997. gadā piedalās Līvānu novada skolēnu koru festivālā un tiek izvirzīts uz Latgales novada skolēnu koru skati Rēzeknē. Skolēni piedalās un gūst godalgotas vietas runas priekšnesumu skatēs “Zvirbulis”, raksta jaunrades darbus prozā, dzejo, pēta vēsturi, spēlē teātri un piedalās skolas teātru skatēs, tēlotājmākslas nometnēs izkopj talantu, stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa!” dalībnieks 2007. gadā tika izvirzīts uz konkursa finālu Rīgā, skolēni ir svaru bumbu celšanas sacensību dalībnieki un piedalās vieglatlētikas sacensībās, jaunsargi veiksmīgi startē “Vīru spēlēs”, atraktīvākie skolēni – pusaudžu konkursos “Tīnis”, bet zināšanas tiek vērtētas konkursā “Erudīts”. No 2005. gada dziedošie zēni piedalās vokālistu konkursā “Aiviekstes lakstīgala”, ir laureāti dažādās vecuma grupās.

1987. gadā tika rīkotas pirmās sporta tūrisma sacensības “Rudzātu kauss” Steķu mežā. Pēc gadiem desmit sils tika izcirsts, pēc tam sāka rīkot Rudzātos sporta tūrisma sacensības “Ošas kauss”. Ir bijuši gadi, kad sacensībās piedalās ap 40 komandu, arī lietuvieši. Lai arī pēdējos gados sacensības netika rīkotas, tagad Rudzātu vidusskolā prasmi sporta tūrisma tehnikā apgūst jauni dalībnieki un, cerams, būs sacensības, kur komanda varēs pārbaudīt savus spēkus, vienotību un prasmes.

Skolā darbojas arī vides pētnieki, 2016. gadā Līvānu novada jaunie dabas pētnieki Rudzātos tikās forumā “Skolēni eksperimentē!”. Rudzātos ir notikušas Līvānu novada atklātās fizikas olimpiādes 8. klašu skolēniem. 2015. gadā, balstoties uz Valsts matemātikas olimpiādes 3. posma rezultātiem, Rudzātu vidusskola iekļuva 10 valsts labāko skolu sastāvā un ieguva tiesības startēt komandu matemātikas olimpiādē amerikāņu stilā.

Lai attīstītu skolēnu spējas, skolotāji jau 1998. gadā ir apguvuši Sorosa fonda – Latvija organizētos kursus “Mācību iespēju paplašināšana darbā ar talantīgajiem bērniem”, darbojās asociācijā “Apdāvinātu bērnu mācību iespēju paplašināšana skolā”. Skola organizēja “Jauno matemātiķu konkursu” Latgales novada skolām, nometni “Mazā Alfa”, iesaistās Debašu programmā, tagad skola organizē izglītojošas dabaszinātņu nometnes “Es varu vairāk!”.

Ar Sorosa fonda atbalstu realizēts vecāku apmācības projekts “Vecāku ABC”, skola 1998. gadā organizēja arī vecāku apmācību angļu valodā un datorapmācībā.

Labus un teicamus sasniegumus Rudzātu vidusskolas skolēni ik gadu gūst mācību priekšmetu olimpiādēs valsts un novada mērogā, kam apliecinājums ir skolēnu godalgotās vietas olimpiādēs un uzvaras konkursos. Vairāki Rudzātu vidusskolas skolotāji ir Izcilības balvas laureāti, balvu piešķir Līvānu novada pedagogiem par ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, izglītību veicinošiem konkursiem un izciliem sasniegumiem izglītības darbā. Skolotāju kolektīvā ir arī Nikodema Rancāna un Ata Kronvalda balvas laureāti.Par vidusskolas direktoriem strādājuši:
Janīna Kalvāne (1952. – 1975.g.)
Vladislavs Trantovskis (1975. – 1982.g.)
Vladislavs Spriņģis (1983. - 2018.g.)
Valentīna Vaivode (no 2018. gada)


Laika gaitā mainījušās skolēnu un skolotāju paaudzes, mainījušās arī mācību iestādes atrašanās vietas, skolas vēsturei saglabājot tikai tās paliekošo lomu novada attīstībā. Skola ir viena no gaišākajām celtnēm, kurā ir sākums cilvēka lielajai gaitai no 1. klases pirmā skolas rīta līdz izlaiduma vakaram. Nāks un atkal aizies gadi, bet skolas ceļa maizi mēs paņemam uz visu mūžu līdz.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos šeit

Skolas karogs

Rudzātu vidusskolas karoga ideja virmoja gaisā jau sen, bet 2008.gada 9.klases absolventi nolēma darināt karogu un uzdāvināt to skolai. Klasē notika konkurss par labāko karoga metu. Tā kā bija daudz ierosinājumu, bet nebija pietiekami spilgtu darbu, tad tika pieņemts lēmums paņemt no vairākām idejām labāko un salikt to kopā. Karoga kopējo koncepciju izstrādāja skolotāja Ingūna Prikule. Klase to akceptēja un pasūtīja Ingūnai Prikulei izšūt. Tā 2008.gada jūnijā izlaidumā karogs tika dāvināts skolai.

Tradīcijas

Katru gadu 1.septembrī skolēni, viņu vecāki un skolotāji sapulcējas Rudzātu vidusskolas aktu zālē, lai noklausītos direktora uzrunu, jauno mācību gadu iesākot,redzētu jaunākos skolas biedrus, dzirdētu pirmo zvanu, kas mūs aicina uz pirmo audzināšanas stundu.

Katru gadu godinām savu valsti, skolā tiek rīkota valsts svētku nedēļa, kuras noslēgumā notiek lielais svētku koncerts par godu 18.novembrim.

Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam par godu tiek iestudēta Ziemassvētku luga. Ar Ziemassvētku pasta palīdzību var nosūtīt apsveikumu saviem klasesbiedriem, skolasbiedriem un skolotājiem.

Arī Valentīndienas ietvaros var nosūtīt apsveikumus, atzīšanās mīlestībā pa Valentīndienas pastu.

Par tradīciju ir kļuvis arī Žetonu vakars, kurā 12.klase rāda, ko ir skolas laikā iemācījušies. Žetonu vakars vienmēr ir kā lielisks šovs - divpadsmitie dzied, dejo, rāda teātri un saka paldies skolai.

Pēdējā zvana dienā tāpat kā pirmajā septembrī visi skolēni un skolotāji pulcējas aktu zālē, lai izvērtētu pagājušo mācību gadu, tiek nosaukti un sveikti labākie skolēni.

Un, protams, izlaidums ir svarīgs brīdis 9. un 12.klašu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem.